Traduccions jurades

Soc traductora i intèrpret jurada davant dels tribunals i les notaries de Berlín per al català i el castellà. Estic facultada per a expedir traduccions jurades, que poden ser en paper o com a document digital.

Traduccions oficials amb segell

Certificació jurada

Traduccions oficials de títols, contractes, escriptures notarials i qualsevol altre tipus de document

Signatura digital

Alternativa pràctica i segura a la traducció jurada en paper: la certificació jurada amb signatura digital qualificada

Postil·la

Assessorament sobre processos burocràtics i sol·licitud de postil·les i legalitzacions

Interpretació Jurada

Traducció oral com a intèrpret jurada als jutjats, en actes notarials o per a declaracions oficials al registre civil

TraducciÓ juradA amb certificació digital

A Alemanya i a molts altres països, la signatura digital qualificada és equivalent a la firma manuscrita. Una traducció jurada amb signatura digital qualificada pot reproduir-se tants cops com es vulgui i, per tant, es pot presentar simultàniament a més d’una entitat.

Es tracta d’una signatura digital avançada basada en un certificat qualificat. Aquest certificat només el pot emetre una entitat fiable i autoritzada per a aquests efectes.

El certificat de la traductora Mercè Ardiaca ha estat emès per D-Trust, que figura a la llista de certificadors autoritzats de la Unió Europea.

Segons el Reglament europeu 910/2014, una firma electrònica qualificada tindrà l’efecte jurídic equivalent al d’una firma manuscrita.

Per tant, com a mínim als estats membres de la Unió Europea, les traduccions jurades digitals tenen validesa legal si estan firmades amb una signatura digital qualificada.

L’autenticitat de la signatura es pot verificar obrint el document amb el visor de PDF gratuït Adobe Acrobat Reader. Amb un clic sobre la signatura, s’obre una finestra que en confirma la validesa. A les propietats de la signatura es pot comprovar que és una signatura digital qualificada segons el Reglament 910/2014 de la Unió Europea.

Addicionalment, es pot verificar mitjançant el Digital Signature Service de la Unió Europea. Només cal col·locar el PDF signat al camp “Signed file” i seleccionar l’opció “Complete documents”.

Traduccions per a persones particulars

Necessiteu una traducció oficial dels títols formatius, del document de nacionalització, d’una prova PCR, de la nòmina, d’un informe mèdic? Així obtindreu una traducció jurada a l’alemany, català o castellà:

Rebre el pressupost

Rebreu un pressupost amb una data d'entrega i dues opcions: traducció jurada en paper o traducció jurada digital. Trieu-ne la més convenient. Si us decidiu per la versió en paper, heu d'indicar una adreça de correu postal per a l'enviament.

CONFIRMAR L'ENCÀRREC

Per confirmar l'encàrrec, només cal fer una transferència al compte bancari indicat al pressupost. Podeu escriure el vostre nom com a referència.

OBTENIR LA TRADUCCIÓ

Un cop acabada, la traducció us arribarà per correu electrònic (traducció digital) o per correu postal (traducció en paper).