Política de privacitat

Qui és responsable d’aquest web?

Mercè Ardiaca · simultans®

c/o Studio Neuf
Gneisenaustraße 42
10961 Berlin

mail@simultans.com

Membre de VERBALEXiS

Dades de contacte de la supervisió de protecció de dades

No hi ha obligació legal de nomenar una persona responsable de protecció de dades, ja que es tracta d’una empresa unipersonal. No obstant això, es compleixen els requisits de les lleis de protecció de dades.

Quines dades personals s’emmagatzemen i per què?

En les consultes realitzades per correu electrònic, telèfon, mitjançant el formulari de contacte del lloc web i per altres canals, es recapta la següent informació:

 • salutació, títol, nom, cognom,
 • adreça postal,
 • adreça de correu electrònic,
 • números de telèfon,
 • número de fax,
 • adreça IP en cas de fer servir els formularis web,
 • dades bancàries, si escau.

També es recull tota la informació que fos necessària per a gestionar la consulta. La finalitat d’aquestes dades és la següent:

 • identificar a les persones usuàries com a clientes,
 • assessorar de manera adequada,
 • complir amb les obligacions contractuals,
 • complir amb les obligacions legals,
 • per a la correspondència,
 • emetre factures i, si és necessari, recordatoris de pagament,
 • per a fer valer qualsevol reclamació.

Les dades personals recollides es conservaran durant el termini legalment obligatori i després s’eliminaran, sempre que ja no siguin necessàries per al compliment o la iniciació d’un contracte. Com a excepció, això no s’aplicarà si existeix obligació d’emmagatzemar les dades durant un període de temps més llarg a causa d’obligacions de retenció de dret fiscal o comercial (segons el Codi Mercantil, el Codi Penal o el Codi Fiscal de la República Federal d’Alemanya) o si existeix un consentiment per a un període d’emmagatzematge més llarg.

Amb qui es comparteixen les dades?

Per norma general, les dades personals no es transfereixen a tercers. Només es farà en qualitat d’excepció si fos necessari per a complir amb els serveis contractats. Això inclou, en particular, la transferència de dades a proveïdors de serveis implicats o altres tercers les activitats dels quals siguin necessàries per a l’execució del contracte. Aquests podran utilitzar dades obtingudes exclusivament per als fins indicats.

Durant quant de temps es conservaran les dades?

Les dades personals recollits es guardaran fins que expiri l’obligació legal de conservar els registres (6, 8 o 10 anys després de finalitzar l’any natural en el qual acaba la relació contractual) i després s’eliminaran. Com a excepció, això no s’aplicarà si existeix obligació d’emmagatzemar les dades durant un període de temps més llarg a causa d’obligacions de retenció de dret fiscal o comercial (segons el Codi Mercantil, el Codi Penal o el Codi Fiscal de la República Federal d’Alemanya) o si hi ha un consentiment per a un període d’emmagatzematge més llarg.

Quins drets tenen els usuaris respecte a les seves dades?

Dret de revocació

El consentiment donat pot ser revocat. El tractament de dades basat en el consentiment revocat haurà d’interrompre’s.

Dret d’accés

Els usuaris poden sol·licitar informació sobre les dades personals processaments. Això s’aplica en particular als fins del tractament de les dades, les categories de dades personals i, si escau, a les categories de destinataris, el període d’emmagatzematge i l’origen de les dades.

Dret de rectificació

Els usuaris poden exigir la correcció de les dades personals incorrectes o la complementació de les dades personals emmagatzemades.

Dret de supressió («el dret a l’oblit»)

Els usuaris poden sol·licitar la supressió de les dades personals emmagatzemades, tret que el tractament d’aquestes dades sigui necessari per a l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació, el compliment d’una obligació legal, per raons d’interès públic o per a fer valer, exercir o defensar-se davant reclamacions legals.

Dret a la limitació del tractament

Els usuaris poden sol·licitar la restricció del tractament de les seves dades personals si qüestionen la correcció d’aquests, el tractament és il·lícit, però no desitgen la seva eliminació. A més, els usuaris tenen aquest dret en cas que les dades ja no fossin necessaris, però els necessitessin per a fer valer, exercir o defensar demandes legals. També tenen aquest dret en cas d’haver-se oposat al tractament de dades personals.

Dret a la portabilitat de les dades

Els usuaris poden sol·licitar que se’ls transfereixin les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i digital. Alternativament, poden sol·licitar que les dades personals proporcionades es transfereixin directament a una altra persona responsable, sempre que sigui possible.

Dret a reclamar

Els usuaris presentar una reclamació davant qualsevol autoritat supervisora de la protecció de dades, per exemple, si consideren que les seves dades personals s’estan utilitzant de manera il·lícita. L’autoritat supervisora responsable és:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Entrada de visites: Puttkamer Straße 16 – 18 (1a planta)

Telèfon: 030/13 889-0
Fax: 030/215-5050

Correu electrònic: mailbox@datenschutz-berlin.de
Web: www.datenschutz-berlin.de

Dret d’oposició

Informació sobre el dret a oposició segons l’article 21 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

La persona interessada tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que les dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que es disposa en l’article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD (tractament destinat a salvaguardar els interessos legítims de l’entitat responsable o de tercers).

Es deixaran de tractar les dades personals, tret que puguin demostrar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Transmissió encriptada de dades

Per motius de seguretat, aquest lloc utilitza el xifratge SSL per a protegir la transmissió de continguts confidencials a través de l’electrònic o els formularis web. El xifratge es reconeix pel fet que en la barra de navegació apareix “https://” en lloc de “http://” i pel símbol adjacent que mostra un cadenat. Les dades transmeses no poden ser llegides per tercers sempre que l’encriptació SSL estigui activada.

Recopilació de dades anònimes

Allotjament

El servei d’allotjament web Hetzner (adreça: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya) emmagatzema dades no personals. D’acord amb la informació proveïda pel servei, els arxius de registre recullen les següents dades, que no poden vilcular-se a persones específiques: tipus de navegador/versió del navegador, sistema operatiu utilitzat, URL de referència, nom del host de la computadora que accedeix, hora de la sol·licitud del servidor, adreça IP pseudonimitzada. L’emmagatzematge de les dades serveix exclusivament per a l’anàlisi del trànsit del lloc web amb finalitats d’optimització. No es transmeten dades a tercers.

Serveis d’anàlisi

Aquest lloc web utilitza l’eina WP Statistics amb anonimització de direccions en compliment de l’RGPD.

Aquest text és una traducció de la versió legalment vinculant en alemany.